ارائه گزارش عملکرد معاونت ها در سال گذشته و تبیین برنامه های سال ۱۳۹۰

جهت آشنایی بیشتر کارکنان مؤسسه با برنامه ها، معاونین گزارشی از عملکرد معاونت مربوطه در سال گذشته را ارائه داده و به تشریح برنامه های خود در سال ۱۳۹۰ می پردازند. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت ارتباطات، طبق دستور مدیرعامل مؤسسه و جهت آشنایی بیشتر کارکنان مؤسسه […]

armجهت آشنایی بیشتر کارکنان مؤسسه با برنامه ها، معاونین گزارشی از عملکرد معاونت مربوطه در سال گذشته را ارائه داده و به تشریح برنامه های خود در سال ۱۳۹۰ می پردازند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت ارتباطات، طبق دستور مدیرعامل مؤسسه و جهت آشنایی بیشتر کارکنان مؤسسه با فعالیت های مؤسسه، برنامه ارائه گزارش عملکرد معاونت ها در سال ۱۳۸۹ و تبیین برنامه های سال ۱۳۹۰ برگزار می شود.
بر اساس این گزارش معاونین آموزش، اداری و پشتیبانی، ارتباطات، برنامه ریزی، پژوهش، فرهنگی و دفتر حقوقی در روزهای تعیین شده، گزارشی از عملکرد معاونت مربوطه در سال گذشته را ارائه داده و به تشریح برنامه های خود در سال ۱۳۹۰ می پردازند.
زمان بندی ارائه گزارش معاونت ها از قرار ذیل می باشد:
معاونت آموزش                 روز دوشنبه     ۲۲/۰۱/۹۰
معاونت اداری و پشتیبانی روز چهارشنبه  ۲۴/۰۱/۹۰
معاونت ارتباطات              روز دوشنبه     ۲۹/۰۱/۹۰
معاونت برنامه ریزی          روز چهارشنبه  ۳۱/۰۱/۹۰
معاونت پژوهش                روز یکشنبه    ۰۴/۰۲/۹۰
دفتر حقوقی                    روز سه شنبه  ۰۶/۰۲/۹۰
معاونت فرهنگی               روز پنجشنبه   ۰۸/۰۲/۹۰