اولین نشست طرح تداوم ارتباط مخاطبین موسسه برگزار شد

اولین نشست طرح تداوم ارتباط مخاطبین و مرتبطین موسسه پنج شنبه ۷ مهر ماه و با حضور جمعی از اعضاء هیأت امناء، هیات مدیره و مخاطبین موسسه برگزار شد.

اولین نشست طرح تداوم ارتباط مخاطبین و مرتبطین موسسه پنج شنبه ۷ مهر ماه و با حضور جمعی از اعضاء هیأت امناء، هیات مدیره و مخاطبین موسسه برگزار شد.