«نمونه هایی از سیاست گذاری های مدیریتی»

می توانید تابلوهای این مجموعه نمایشگاهی را در فون بردهای ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر چاپ و استفاده نمائید. این قسمت در ۱۱ تابلو با حجم ۱۳۵ MB MB برای دانلود

می توانید تابلوهای این مجموعه نمایشگاهی را در فون بردهای ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر چاپ و استفاده نمائید.

این قسمت در ۱۱ تابلو با حجم ۱۳۵ MB MB برای دانلود

download