ابلاغ برنامه و بودجه سال ۱۳۹۰

به گفته معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت مؤسسه، هفتاد برنامه با رویکرد فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، اطلاع رسانی و تولید محصولات فرهنگی به معاونتها ابلاغ شده است. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) اکبر برزعلی گفت: در راستای بهبود و ارتقاء نظام های مدیریتی و با توجه به سند راهبردی پنج […]

m-barnameriziبه گفته معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت مؤسسه، هفتاد برنامه با رویکرد فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، اطلاع رسانی و تولید محصولات فرهنگی به معاونتها ابلاغ شده است.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) اکبر برزعلی گفت: در راستای بهبود و ارتقاء نظام های مدیریتی و با توجه به سند راهبردی پنج ساله مؤسسه، این معاونت از دی ماه سال ۱۳۸۹ اقدام به تهیه و تدوین برنامه و بودجه نموده است.
معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) افزود: هفتاد برنامه با رویکردهای مختلف آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، اطلاع رسانی و تولید محصولات فرهنگی توسط هیئت مدیره محترم به تصویب رسیده و در ابتدای سال ۱۳۹۰ به معاونت های مؤسسه ابلاغ شد.
گفتنی است هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) پس از تأیید معاونت برنامه ریزی مبنی بر انطباق برنامه های با سند راهبردی مؤسسه، با برگزاری جلسات متعدد این برنامه ها را به تصویب رسانده است.