اتقان در تصمیم‏ گیری

یکی از مصادیق مهم برای پی بردن به فرماندهی حکیمانه رهبر انقلاب بر نیروهای مسلح این است که می‎بینیم در طول ۲۱ سال فرماندهی مستقیم بر نیروهای مسلح حتی یک فرمان وجود ندارد که ایشان صادر کرده باشند و سپس آن را پس بگیرند که این موضوع بسیار مهمی است.ممکن است که انسان بر حسب […]

17

یکی از مصادیق مهم برای پی بردن به فرماندهی حکیمانه رهبر انقلاب بر نیروهای مسلح این است که می‎بینیم در طول ۲۱ سال فرماندهی مستقیم بر نیروهای مسلح حتی یک فرمان وجود ندارد که ایشان صادر کرده باشند و سپس آن را پس بگیرند که این موضوع بسیار مهمی است.ممکن است که انسان بر حسب شرایط و در زمان خاصی فرمانی را صادر کند و بعد شرایط عوض شود. ولی ما حتی یک فرمان هیچ‏گاه هیچ یک از اطرافیان احساس نکردند که آقا تصمیمی را بر مبنایی جز این گرفته باشند. ایشان در صدور فرمان خود، تنها خدا را در نظر دارند.[۱][۱]. سردار شیرازی، مشاور نظامی رهبر(امتداد امام)