اتمام کار ترجمه کتاب عصر امام خمینی(ره)

به همت معاونت پژوهش موسسه ولاء منتظر(عج) و در راستای برنامه های پژوهشی-تالیفی این معاونت، ترجمه کتاب عصر امام خمینی(ره) به زبان عربی به اتمام رسید. لازم به ذکر است، هم اکنون کتاب عصر امام خمینی(ره) تالیف میر احمد رضا حاجتی، جهت اقدامات نهایی چاپ(صفحه آرایی و طرح جلد) تحویل معاونت فرهنگی گردیده است.

m-pajooheshبه همت معاونت پژوهش موسسه ولاء منتظر(عج) و در راستای برنامه های پژوهشی-تالیفی این معاونت، ترجمه کتاب عصر امام خمینی(ره) به زبان عربی به اتمام رسید. لازم به ذکر است، هم اکنون کتاب عصر امام خمینی(ره) تالیف میر احمد رضا حاجتی، جهت اقدامات نهایی چاپ(صفحه آرایی و طرح جلد) تحویل معاونت فرهنگی گردیده است.