با یک سخنرانی یک‌ ساعته!

کاندولیزا رایس، وزیر سابق امور خارجه امریکا: وی در گفتگو با خبرگزاری رویترز به صراحت اعلام کرد: «رهبر ایران می‌تواند نقشه‌هایی را که بهترین ذهن‌ها با صرف بیش‌ترین بودجه‌ها در زمانی بسیار طولانی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن را به عهده گرفته‌اند، با یک سخنرانی یک‌ ساعته خنثی کند.»[۱] [۱]. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901125001504

22

کاندولیزا رایس، وزیر سابق امور خارجه امریکا:

وی در گفتگو با خبرگزاری رویترز به صراحت اعلام کرد: «رهبر ایران می‌تواند نقشه‌هایی را که بهترین ذهن‌ها با صرف بیش‌ترین بودجه‌ها در زمانی بسیار طولانی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن را به عهده گرفته‌اند، با یک سخنرانی یک‌ ساعته خنثی کند.»[۱][۱]. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901125001504