براى من زابل مرکز دنیا مى‏ شد!

چند ماه قبل از رحلت امام(رضوان‏ اللّه‏ علیه)، مرتب از من مى‏ پرسیدند که بعد از اتمام دوره‏ ى ریاست جمهورى مى‏ خواهید چه‏ کار کنید. وقتى از من چنین سؤالى کردند، گفتم اگر بعد از پایان دوره ‏ى ریاست جمهورى، امام به من بگویند که بروم رئیس عقیدتى، سیاسى گروهان ژاندارمرى‏ زابل بشوم حتّى […]

11

چند ماه قبل از رحلت امام(رضوان‏ اللّه‏ علیه)، مرتب از من مى‏ پرسیدند که بعد از اتمام دوره‏ ى ریاست جمهورى مى‏ خواهید چه‏ کار کنید. وقتى از من چنین سؤالى کردند، گفتم اگر بعد از پایان دوره ‏ى ریاست جمهورى، امام به من بگویند که بروم رئیس عقیدتى، سیاسى گروهان ژاندارمرى‏ زابل بشوم حتّى اگر به جاى گروهان، پاسگاه بود من دست زن و بچه ‏ام را مى‏ گیرم و مى‏ روم! و اللّه این را راست مى‏ گفتم و از ته دل بیان مى ‏کردم؛ یعنى براى من زابل مرکز دنیا مى‏شد و من در آنجا مشغول کار عقیدتى، سیاسى مى‏ شدم! به نظر من بایستى با این روحیه کار و تلاش کرد و زحمت کشید؛ در این صورت، خداى متعال به کارمان برکت خواهد داد.[۱][۱] . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان سازمان تبلیغات اسلامى‏ ۰۵/ ۱۲/ ۱۳۷۰