برگزاری اولین جلسه دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران در تهران

اولین جلسه دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی تهران برگزار شد.

اولین جلسه دوره جریان شناسی تاریخ معاصر ایران در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی تهران برگزار شد.