سومین جلسه کارگروه ویژه بازنگری سند راهبردی مؤسسه

به گفته معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت مؤسسه این کارگروه بخشی از سوالاتی که معاونت برنامه ریزی از متن سند راهبردی استخراج کرده را مورد بازبینی قرار دادند. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت مؤسسه، سومین جلسه کارگروه ویژه بازنگری سند راهبردی […]

m-barnameriziبه گفته معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت مؤسسه این کارگروه بخشی از سوالاتی که معاونت برنامه ریزی از متن سند راهبردی استخراج کرده را مورد بازبینی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت مؤسسه، سومین جلسه کارگروه ویژه بازنگری سند راهبردی مؤسسه برگزار شد.
اعضای این کارگروه عبارت از حجج اسلام محمدجواد واعظی (رئیس هیئت مدیره)، حسن شکراللهی (بازرس هیئت مدیره)، رضا عزت زمانی (مدیرعامل)، اکبر برزعلی (معاون برنامه ریزی)، سید محمد هاشمی (معاون آموزش) و مجتبی خالصی (معاون اداری) می باشند.
به گفته معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت مؤسسه این کارگروه بخشی از سوالاتی را که معاونت برنامه ریزی از متن سند راهبردی استخراج کرده را مورد بازبینی قرار دادند تا پس از بازبینی، جهت بررسی اعضای کمیته بازنگری سند (متشکل از معاونین و هیئت مدیره مؤسسه) ارسال شود.
وی ادامه داد: در جلسات قبلی این کارگروه گزارش انحراف از سند معاونت برنامه ریزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و در جلسه آینده نیز که اول بهمن ماه تشکیل خواهد شد، الباقی سوالات سند مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
به گفته معاون برنامه ریزی مؤسسه در این جلسات مقرر گردیده است تا معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت ضمن اعمال اصلاحات، گزارش را به صورت نموداری ارائه کند.
گفتنی است موضوع سوالاتی که از متن سند استخراج شده اند شامل فلسفه وجودی، مخاطبین و محصولات مؤسسه می باشند.