طرح مطالعاتی کتاب عصر امام خمینی(ره)

در راستای ارتقاء سطح علمی و آگاهی همکاران موسسه، طرح مطالعاتی کتاب عصر امام خمینی(ره) برگزار می گردد. کتاب عصر امام خمینی(ره) تالیف میر احمد رضا حاجتی به عنوان متن مطالعاتی برای همکاران معرفی شده و طبق زمانبندی ارائه شده طی سه مرحله آزمون (در تاریخ ۲۸ مهرماه، ۵ و ۱۲ آبان ماه)  توسط معاونت […]

m-amoozeshدر راستای ارتقاء سطح علمی و آگاهی همکاران موسسه، طرح مطالعاتی کتاب عصر امام خمینی(ره) برگزار می گردد.
کتاب عصر امام خمینی(ره) تالیف میر احمد رضا حاجتی به عنوان متن مطالعاتی برای همکاران معرفی شده و طبق زمانبندی ارائه شده طی سه مرحله آزمون (در تاریخ ۲۸ مهرماه، ۵ و ۱۲ آبان ماه)  توسط معاونت آموزش موسسه برگزار می گردد.