«مدیریت و رهبری انقلاب»

می توانید تابلوهای این مجموعه نمایشگاهی را در فون بردهای ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر چاپ و استفاده نمائید. این قسمت در ۱۷ تابلو با حجم ۲۰۳ MB برای دانلود

می توانید تابلوهای این مجموعه نمایشگاهی را در فون بردهای ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر چاپ و استفاده نمائید.

این قسمت در ۱۷ تابلو با حجم ۲۰۳ MB برای دانلود

download