مغرور به علم و عرفان

قسمتی از نامه ی  امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)  به خانم فاطمه طباطبایی

download-all

قسمتی از نامه ی  امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)  به خانم فاطمه طباطبایی