همان زیلوها را برگردانید

مقداری زیلو در خانه مقام معظم رهبری بود. آن‌ها راجمع کردیم و فروختیم و یک مقدار هم پول از مال شخصی خودم روی آن‌ها گذاشتم. تا به جای آن زیلوها، برای منزل آقا فرشی تهیه کنیم. وقتی زیلوها راعوض کردیم وفرش‌ها را پهن نمودیم، آقا تشریف آوردند و فرمودند: این‌ها دیگر چیست؟ گفتم: زیلوها راعوض […]

12

مقداری زیلو در خانه مقام معظم رهبری بود. آن‌ها راجمع کردیم و فروختیم و یک مقدار هم پول از مال شخصی خودم روی آن‌ها گذاشتم. تا به جای آن زیلوها، برای منزل آقا فرشی تهیه کنیم. وقتی زیلوها راعوض کردیم وفرش‌ها را پهن نمودیم، آقا تشریف آوردند و فرمودند: این‌ها دیگر چیست؟ گفتم: زیلوها راعوض کردیم. فرمودند: اشتباه کردید که عوض نمودید. بروید همان زیلوها را بیاورید. اصرار را بی‌فایده دیدم و با هزار مکافات رفتم و زیلوها را پیداکردم و توی خانه انداختم. زیلوهایی که واقعاً به آن‌ها نگاه می‌کردی،می‌دیدی که نخ‌شان درآمده وساییده شده‌اند.[۱][۱]. امتداد امام، سردارشهید نورعلی شوشتری