پنجمین جلسه و بررسی سینما و اقتصاد ایران

همزمان با برگزاری چهارمین دوره جریان شناسی فرهنگی، سیاسی تاریخ معاصر، بررسی موضوعات سینما بعد از انقلاب اسلامی و اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران بررسی شد. در پنل آموزشی اول دکتر سربخش در خصوص جریان شناسی سینما بعد از انقلاب اسلامی به ایراد سخن پرداخت که در آن به انحرافات سینمای […]

IMG_9264همزمان با برگزاری چهارمین دوره جریان شناسی فرهنگی، سیاسی تاریخ معاصر، بررسی موضوعات سینما بعد از انقلاب اسلامی و اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران بررسی شد.

در پنل آموزشی اول دکتر سربخش در خصوص جریان شناسی سینما بعد از انقلاب اسلامی به ایراد سخن پرداخت که در آن به انحرافات سینمای ایران اشاره کرد.

وی گفت: بعد انقلاب تاریخ سینمای ایران به سال ۵۸ تا ۶۲ و ۶۲ تا ۷۳ و ۷۳ تا ۷۶ و ۷۶ تا ۸۴ و ۸۴ تا ۹۲ تقسیم می‌شود که جریان اصلی که احساس می کنم ریشه این انحراف است باید در سال ۶۲ تا ۷۳ جستجو کرد.

دکتر سربخش ادامه داد: متاسفانه هنوز هم داریم با آن تفکرات زندگی می‌کنیم و نیاز است تا یک خون جدید در عالم سینما تزریق شود.

تربیت نیروهای توانمند و مومن یکی دیگر از بحث‌های این پنل بود که تربیت چنین نیروهایی مورد تاکید قرار گرفت.

دکتر سربخش همچنین به موضوع غرب زدگی در دانشگاه‌های کشور اشاره کرد و گفت: باید این وضعیت نیز ساماندهی شود و متاسفانه شاهد مشکلات بسیاری در این راستا هستیم که باید ساماندهی شده و دانشجویان به دور از غرب زدگی به فراگیری علم بپردازند.

در پنل دوم نیز دکتر عادل پیغامی در خصوص جریان شناسی اقتصادی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی صحبت کرد که در این زمینه به متولوژی جریان شناسی پرداخت.

همچنین در این پنل موضوع تاریخ اقتصادی ایران در دوران قاجاریه و پهلوی بررسی و موضوع اقتصاد در سه حوزه نخبگانی، حوزه و دانشگاه و اجرا و همچنین تعلمی و سبک زندگی بررسی شد.

از سوی دیگر در این پنل جریان شناسی مردم در خصوص اقتصاد و وظیفه نخبگان در جامعه تبیین و تشریح شد.

همچنین موضوعی که دکتر پیغامی در پنل آموزشی به آن اشاره کردند پرداختن به اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری بود که به مورد بررسی قرار گرفت.