کوثر ولایت

slider-pack5

«نمونه هایی از سیاست گذاری های مدیریتی»

slider-pack4

«از دیدگاه علمای اسلام و بیگانگان»

slider-pack3

«مدیریت و رهبری انقلاب»

slider-pack2

«بعد از انقلاب اسلامی»

slider-pack1

«قبل از انقلاب اسلامی»

10

«وسوسه مذاکره»