۱۲٫ مردم آگاهند؛ خواص مراقب باشند!

مردم ما به توفیق الهى، به هدایت الهى، به دستگیرى الهى، مردم مؤمنى هستند؛ هم آگاهند، هم مؤمنند، هم حاضر در صحنه‏اند، پابه‏رکابند در هرجائى که لازم باشد. ماها باید خودمان را اصلاح کنیم. نخبگان و خواص‏ سیاسى بایستى مراقب کار خودشان، حرف زدن خودشان باشند؛ این خطاب به همه‏ى نخبگان است، خطاب به یک […]

12

مردم ما به توفیق الهى، به هدایت الهى، به دستگیرى الهى، مردم مؤمنى هستند؛ هم آگاهند، هم مؤمنند، هم حاضر در صحنه‏اند، پابه‏رکابند در هرجائى که لازم باشد. ماها باید خودمان را اصلاح کنیم. نخبگان و خواص‏ سیاسى بایستى مراقب کار خودشان، حرف زدن خودشان باشند؛ این خطاب به همه‏ى نخبگان است، خطاب به یک طرفِ خاصى، جناح خاصى نیست. همه باید مراقب باشند. همه بدانند این ملت، یک ملت یکپارچه است. احساسات این طرف را علیه آن طرف تحریک کنند، آن یکى بیاید احساسات این طرف را علیه آن طرف تحریک کند، این‏ها راه به جائى نمى‏برد. وقتى شما متحد بودید، وقتى شما همدل بودید، وقتى شما احساس و ابراز اعتماد به کشورتان و نظامتان کردید، آن وقت این وسوسه‏هاى خناسان بین‏المللى، این سیاستمداران ظالم، مداخله‏گر، دور از انسانیت، دیگر اثرى نخواهد کرد.[۱][۱] . بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه‏ى قضائیه‏ ۰۷/ ۰۴/ ۱۳۸۸