۱۶٫ فطرتهاى پاک عامه‏ى مردم تشخیص مى‏دهد؛ اما بعضى از خواص‏ درک نمی‏کنند!

دفاع از انقلاب و تشخیص مصلحت آن، کارى است که هم آسان و هم مشکل مى‏باشد. آسان است؛ چون فطرتهاى پاک عامه‏ى مردم آن را تشخیص مى‏دهد. اگر شما به جمعیت عظیم مردم ایران نگاه کنید، خواهید دید که در همه‏ى مسایل از اول انقلاب تا امروز، تقریباً عامه‏ى مردم درست فکر کرده‏اند، درست تشخیص […]

16

دفاع از انقلاب و تشخیص مصلحت آن، کارى است که هم آسان و هم مشکل مى‏باشد. آسان است؛ چون فطرتهاى پاک عامه‏ى مردم آن را تشخیص مى‏دهد. اگر شما به جمعیت عظیم مردم ایران نگاه کنید، خواهید دید که در همه‏ى مسایل از اول انقلاب تا امروز، تقریباً عامه‏ى مردم درست فکر کرده‏اند، درست تشخیص داده‏اند و راه را خوب شناخته‏اند و اصولًا شبهه و وسوسه و خدشه‏یى در راه مستقیم آن‏ها به وجود نیامده و یا زودگذر بوده است. پس، این بدان معناست که عامه‏ى مردم و متن جامعه، مصلحت انقلاب را تشخیص داده و درک مى‏کنند. اما از طرف دیگر، به نظر مى‏رسد تشخیص مصلحت انقلاب و دفاع از آن مشکل است؛ چون بعضى از خواص‏ و بعضى از کسانى که ادعا مى‏کنند مسایل کشور یا مسایل سیاسى را مى‏شناسند، گاهى اشتباه مى‏کنند و غلط مى‏فهمند و کج تشخیص مى‏دهند و بد عمل مى‏کنند. کسانى که ادعا مى‏کردند مسایل سیاسى ایران را مثلًا از چهل سال پیش آگاهند، گاهى در مسایلِ واضحِ امروز، درمى‏مانند. چیزى را که مردم به‏روشنى مى‏فهمند، بعضى از این افرادِ به اصطلاح صاحب‏نظر و فهیم، تشخیص نمى‏دهند! معلوم مى‏شود چنین فهمى مشکلاتى دارد و خیلى هم آسان نیست‏.[۱][۱] . سخنرانى در دیدار با اقشار مختلف مردم آباده، شال و تاکستان‏ ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۶۸