۲۱٫ نقش مردم در شکل‏ گیری انقلاب

انکار نقش‏ مردم‏ و بى‏ اعتنائى به حضور مردمى- که متأسفانه امروز در بعضى از نگاه هاى شبه روشنفکرانه، انسان مشاهده مى‏کند- خطاست. وقتى مردم به یک سمتى گرایش پیدا مى‏ کنند، کسانى که از این گرایش خود را منتفع نمى ‏بینند، اسمش را مى‏ گذارند حرکت پوپولیستى و حرکت عوام‏گرائى! این خطاست. انقلاب را […]

21

انکار نقش‏ مردم‏ و بى‏ اعتنائى به حضور مردمى- که متأسفانه امروز در بعضى از نگاه هاى شبه روشنفکرانه، انسان مشاهده مى‏کند- خطاست. وقتى مردم به یک سمتى گرایش پیدا مى‏ کنند، کسانى که از این گرایش خود را منتفع نمى ‏بینند، اسمش را مى‏ گذارند حرکت پوپولیستى و حرکت عوام‏گرائى! این خطاست. انقلاب را همین اراده‏ هاى مردمى و همین حضور مردمى- که متکى به ایمان آن‏ها بود- توانست بوجود بیاورد و به پیروزى برساند. ملت ایران با ایمانش، با احساساتش، با غرور ملى‏اش، با افتخار به گذشته ‏ى تاریخى و مواریث عظیم فرهنگى‏ اش، توانست این حرکت عظیم را بوجود بیاورد.[۱]

 


[۱] . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با مردم شیراز ۱۱/ ۰۲/ ۱۳۸۷