۲۴٫ شرکت در انتخابات

هم حق شماست؛ هم وظیفه‏ ى عمومى نظام جمهورى اسلامى نظامهاى انتصابىِ قدرت ها را نسخ کرد و انتخاب مردم‏ را در مدیریت کشور داراى نقش کرد. این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیر کشور داراى نقش باشند. از سوى دیگر وظیفه‏ هم هست؛ به این خاطر که این […]

24

هم حق شماست؛ هم وظیفه‏ ى عمومى

نظام جمهورى اسلامى نظامهاى انتصابىِ قدرت ها را نسخ کرد و انتخاب مردم‏ را در مدیریت کشور داراى نقش کرد. این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیر کشور داراى نقش باشند. از سوى دیگر وظیفه‏ هم هست؛ به این خاطر که این شرکت مى‏تواند روح نشاط و احساس مسئولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد و حضور مردم در صحنه را به رخ دشمنان‏ این ملت بکشد. انتخابات فقط یک وظیفه نیست، فقط یک حق هم نیست؛ هم حق شماست، هم وظیفه‏ى عمومى است.[۱]

یک وظیفه‏ شرعى و اخلاقى

مردم‏ هم بایستى بگردند و در همین فرصتى که تا انتخابات باقى است، به‏عنوان یک وظیفه‏ شرعى و اخلاقى، نامزدهایى را پیدا کنند که وقتى در محضر خدا از آن‏ها سؤال مى‏شود که چرا تو این آقا یا این خانم را به قوه مقنّنه فرستادى، بتواند جواب بدهد و بگوید براى این مصلحت. انتخابات، وظیفه‏ است. انتخابات، یک کار بزرگ و یک اقدام شرعى و یک اقدام خدایى است.[۲][۱] . بیانات در صحن جامع رضوى‏ ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۸۴

[۲] . بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار اقشار مختلف مردم‏ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸