۲۵٫ حفظ استحکام داخلی نظام

راهکار مقابله با تجاوز امریکا علاج صحیح در مقابل تجاوز امریکا، مستحکم کردن ساخت داخلى نظام‏ است. نظامى که حقیقتاً متّکى به مردم‏ است و مردم از آن دفاع مى‏ کنند، در درون خودش مستحکم است… مى‏خواهند این‏ها را از بین ببرند. ما بنشینیم و تماشا کنیم که این‏ها بیایند یکى‏یکى این پیوندهاى مستحکم را […]

25

راهکار مقابله با تجاوز امریکا

علاج صحیح در مقابل تجاوز امریکا، مستحکم کردن ساخت داخلى نظام‏ است. نظامى که حقیقتاً متّکى به مردم‏ است و مردم از آن دفاع مى‏ کنند، در درون خودش مستحکم است… مى‏خواهند این‏ها را از بین ببرند. ما بنشینیم و تماشا کنیم که این‏ها بیایند یکى‏یکى این پیوندهاى مستحکم را ببُرند؟ یعنى در واقع سنگرهاى ملت ایران و سنگرهاى نظام اسلامى را یکى‏یکى از سر راه بردارند و بعد راحت حمله کنند. یکایک ملت ایران وظیفه‏ دارند تا آنجایى که مى‏ توانند، استحکام درونى نظام را که به همبستگى ملت، همبستگى دل ها، همبستگى ملت با مسئولان نظام و وحدت کلمه در مجموعه ‏ى ارکان نظام وابسته است، حفظ کنند.[۱][۱] . بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى‏ ۲۲/ ۰۲/ ۱۳۸۲