۵٫ خنثی کردن تهدید دشمن

  این ما هستیم که باید بتوانیم این تهدیدى را که متوجّه ماست، خنثى کنیم و از بین ببریم و این احتیاج دارد به اینکه زبدگان و نخبگان کشور، مسئولان و خواص‏ که عمدتاً شما هستید- که در این مجلس جمع شده‏اید- موقعیت را درست بشناسید؛ وظیفه را درست تشخیص دهید؛ بار سنگین مسئولیت را […]

 

5این ما هستیم که باید بتوانیم این تهدیدى را که متوجّه ماست، خنثى کنیم و از بین ببریم و این احتیاج دارد به اینکه زبدگان و نخبگان کشور، مسئولان و خواص‏ که عمدتاً شما هستید- که در این مجلس جمع شده‏اید- موقعیت را درست بشناسید؛ وظیفه را درست تشخیص دهید؛ بار سنگین مسئولیت را بر دوش خودتان درست حس کنید.[۱]

 [۱] . بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى‏ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۸۰