۷٫ افزایش بصیرت مردم

دشمن انواع و اقسام کار را مى‏کند؛ انواع و اقسام فعالیت را مى‏کند؛ عمده هم امروز به گمان من، هدف و آماج توطئه‏هاى دشمن، خواص‏ است؛ آماج دشمن، خواص‏ است. مى‏نشینند طراحى مى‏کنند تا ذهن خواص‏ را عوض کنند؛ براى اینکه بتوانند مردم را بکشانند؛ چون خواص‏ تأثیر مى‏گذارند و در عموم مردم نفوذ کلمه […]

7

دشمن انواع و اقسام کار را مى‏کند؛ انواع و اقسام فعالیت را مى‏کند؛ عمده هم امروز به گمان من، هدف و آماج توطئه‏هاى دشمن، خواص‏ است؛ آماج دشمن، خواص‏ است. مى‏نشینند طراحى مى‏کنند تا ذهن خواص‏ را عوض کنند؛ براى اینکه بتوانند مردم را بکشانند؛ چون خواص‏ تأثیر مى‏گذارند و در عموم مردم نفوذ کلمه دارند. به نظر من یکى از وظائف اصلى امروز ما و شما، همین است: ما بصیرت خودمان را در مسائل گوناگون تقویت کنیم و بتوانیم إن شاء اللَّه بصیرت مخاطبان و مستمعان خودمان را هم زیاد بکنیم.[۱][۱] . بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى‏ ۰۲/ ۰۷/ ۱۳۸۸