۹٫ سه ویژگی لازم برای مسئولان و نخبگان

سه خصوصیت در مسئولان کشور لازم است، که اگر این سه خصوصیت در آن‏ها وجود داشت، آن‏گاه این نیروى عظیم ملى مى‏تواند جلوِ هرگونه خباثت و دشمنى دشمنان را بگیرد. این سه خصوصیت، «تقوا و شجاعت و خودآگاهى» است. مسئولان کشور- فرق نمى‏کند؛ در همه‏ ى قوا؛ چه یک مدیر دولتى، چه یک قاضى دادگسترى، […]

9

سه خصوصیت در مسئولان کشور لازم است، که اگر این سه خصوصیت در آن‏ها وجود داشت، آن‏گاه این نیروى عظیم ملى مى‏تواند جلوِ هرگونه خباثت و دشمنى دشمنان را بگیرد. این سه خصوصیت، «تقوا و شجاعت و خودآگاهى» است. مسئولان کشور- فرق نمى‏کند؛ در همه‏ ى قوا؛ چه یک مدیر دولتى، چه یک قاضى دادگسترى، چه یک نماینده‏ى مجلس، چه عضو شوراى نگهبان، چه عضو مجلس خبرگان، چه مسئولان نیروهاى مسلّح- باید این سه خصوصیت را داشته باشند تا کشور آسیب‏ ناپذیر باشد. اگر تقوا نباشد، همه‏ى کارها خراب است. وقتى تقوا بود، هر تصمیمى که انسان مى‏گیرد و هر حرفى که مى‏زند، براى مصلحت مردم و رضاى خداست. در این صورت صراط مستقیم پیموده خواهد شد. وقتى تقوا نباشد، انسان از روى عصبانیت و کینه‏ ورزى و طمع حرف مى‏زند یا اقدام مى‏کند یا دستور مى‏دهد یا حکم مى‏ کند.